Algemene Voorwaarden Beauty for Life

 • Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de praktijk en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Inspanningen schoonheidssalon
  De praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de praktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de praktijk bij annulering 24 uur van te voren mag de praktijk 25% in rekening brengen, bij annulering op de dag zelf mag de praktijk 50% in rekening brengen voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de praktijk de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Heeft de cliënt het herpes virus, dient dit tijdig gemeld te worden, de therapeute voert geen behandeling uit bij uitbraak van het virus. De praktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden.
 • Betaling
  De praktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin betaling te voldoen.
 • Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet de praktijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de therapeute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Geheimhouding
  De therapeute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeute verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • Aansprakelijkheid
  De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeute is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 • Garantie
  De praktijk geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:- De cliënt andere producten dan de door de therapeute geadviseerde producten heeft gebruikt
  – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Beschadiging & diefstal
  De praktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.
 • Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de praktijk en de behandelende therapeute. De praktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de praktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de praktijk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 • Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de praktijk het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 • Recht
  Op elke overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.